Μνημόνιο συνεργασίας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, του Ιονίου Πανεπιστημίου και της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Ιονίων Νήσων υπέγραψαν  η Δήμαρχος Μερόπη Υδραίου, ο Πρύτανης Ανδρέας Φλώρος και ο Περιφερειακός Διοικητής Ιονίων Νήσων της Πυροσβεστικής, Αντιπύραρχος  Ιωάννης Πανόπουλος αντιστοίχως.  Στόχος της συνεργασίας είναι η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των φορέων και των πολιτών, στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης και στοχευμένης διαχείρισης διαδικασιών για την προστασία των δημοτών και του αστικού περιβάλλοντος της Παλαιάς Πόλης της Κέρκυρας έναντι φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού, τα τρία μέρη συμφώνησαν σε σύσταση τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Συντονισμού καθώς και σε ένα κοινό πλαίσιο δράσης το οποίο περιλαμβάνει:

α- Την αναγκαιότητα ύπαρξης ενός αποτελεσματικού, ολοκληρωμένου επιχειρησιακού πλαισίου για τη διαχείριση κινδύνων-κρίσεων και αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών στην Παλαιά Πόλη της Κέρκυρας. Αυτό θα στηριχθεί στην καταγραφή των ιδιαιτεροτήτων της δομής του αστικού ιστού, στις διαθέσιμες υποδομές για την αντιμετώπιση κινδύνων και φυσικών καταστροφών και στην άμεση ενημέρωση σε περίπτωση εκδήλωσης σχετικών συμβάντων.

β- Την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του ολοκληρωμένου επιχειρησιακού πλαισίου λαμβάνοντας υπόψη υφιστάμενα δεδομένα.

γ- Τη συγκρότηση ομάδων εργασίας για τη μελέτη τρωτότητας, έκθεσης και προσαρμοστικότητας της Παλαιάς Πόλης της Κέρκυρας έναντι φυσικών και ανθρωπογενών κινδύνων, λαμβάνοντας υπόψη και το σχέδιο διαχείρισης που καταρτίστηκε για την ένταξή της, το 2007, στον Κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

δ- Την κατάρτιση, ως μέρους του ολοκληρωμένου επιχειρησιακού πλαισίου, διαβαθμισμένων ζωνών επικινδυνότητας της Παλαιάς Πόλης, λαμβάνοντας υπόψιν την πυκνότητα των κατοίκων, τις τεχνικές κατασκευής των κτιρίων, των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν στις διάφορες ιστορικές περιόδους και τις επιπτώσεις των παραγόντων αυτών σε περιπτώσεις εκδήλωσης φυσικών καταστροφών.

ε- Την ευρεία και στοχευμένη ενημέρωση με κάθε πρόσφορο έντυπο και ηλεκτρονικό μέσο των δημοτών για την ύπαρξη του παραπάνω επιχειρησιακού πλαισίου.

Τι αναλαμβάνει ο κάθε φορέας

Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων αναλαμβάνει την απογραφή κτιρίων καθώς και την εκτίμηση της σεισμικής τρωτότητας και επικινδυνότητας αυτών. Επίσης, την κατάρτιση χαρτών σε ηλεκτρονική μορφή των επικίνδυνων κτιρίων που προϋφίστανται του έτους 1955, των χρήσεων επαγγελματικών ή μη, των υποδομών δικτύων κοινής ωφελείας (υποσταθμών κ.α.).

Από την πλευρά της, η  Πυροσβεστική Υπηρεσία Ιονίων Νήσων αναλαμβάνει την κατάρτιση χάρτη σε ηλεκτρονική μορφή για το Ιστορικό Κέντρο, σε συνεργασία με το Γραφείο Παλαιάς Πόλης του Δήμου, πρόσβασης – προσπέλασης των πυροσβεστικών οχημάτων και των πιθανών οδεύσεων διαφυγής σε περιπτώσεις φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών. Επίσης, αναλαμβάνει την πρόταση συγκεκριμένων μέτρων προληπτικής και κατασταλτικής πυροπροστασίας κατόπιν κατάρτισης των διαβαθμισμένων ζωνών επικινδυνότητας της πόλης.

Τέλος, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο αναλαμβάνει την παροχή επιστημονικής και τεχνολογικής υποστήριξης στον τομέα της σύνταξης ολοκλήρωσης μελετών βάσει συνάφειας γνωστικών αντικειμένων και την υλοποίηση των επιμέρους εφαρμογών που θα υποστηρίξουν τη λειτουργία του ολοκληρωμένου επιχειρησιακού πλαισίου. Επίσης αναλαμβάνει την ενημέρωση των δημοτών σε σχέση με τη λειτουργία του ολοκληρωμένου επιχειρησιακού σχεδίου με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα.